جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفطرس در لغت نامه دهخدا

ابوفطرس

[اَ فُ رُ] (اِخ) (نهر...) نهري است در فلسطين بدوازده ميلي رمله از سوي شمال و مخرج آن چشمه هائي در کوه پيوستهء به نابلس و بميان دو شهر ارسوف و يافا به بحرالملح ريزد و ابونواس در شعر نام آن نهر فطرس آورده بي قيد ابو. و اين نهر امروز بنام اعرج معروف است. رجوع به نهر ابي فطرس در معجم البلدان ياقوت شود.

کلمات مشابه