جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب خفته در لغت نامه دهخدا

آب خفته

[بِ خُ تَ / تِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب راکد. || آب جاري که جريان آن از تراکم يا همواري مجري محسوس نباشد.

کلمات مشابه