جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آستانی در لغت نامه دهخدا

آستانی

(ص نسبي) منسوب به آستان. || (حامص) کنايه از فروتني و تواضع :
سري چون نقش پاي دوست با افتادگان دارم
از آن بر آسماني برگزيدم آستاني را.
طالب آملي.

کلمات مشابه