جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آس باز در لغت نامه دهخدا

آس باز

(نف مرکب) آنکه آس بازد بقمار.

کلمات مشابه