جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آس باد در لغت نامه دهخدا

آس باد

(اِ مرکب) آسيا که بقوت باد گردد. بادآس. رحي الرّيح. (ربنجني). آسياچرخ.

کلمات مشابه