جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسایش خواه در لغت نامه دهخدا

آسایش خواه

[يِ خوا / خا] (نف مرکب)آسايش جوي.

کلمات مشابه