جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان گواری در لغت نامه دهخدا

آسان گواری

[گُ] (حامص مرکب)چگونگي آسان گوار.

کلمات مشابه