جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان گذار در لغت نامه دهخدا

آسان گذار

[گُ] (نف مرکب) سَمح :
رفيقي نيک يار از لشکري به
دلي آسان گذار از کشوري به.
(ويس و رامين).
|| سهل انگار. مسامح. سهل.

کلمات مشابه