جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان کاری در لغت نامه دهخدا

آسان کاری

(حامص مرکب) مواسات. سهولت جانب. رفق. مساهلت. مدارات.

کلمات مشابه