جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان در لغت نامه دهخدا

آسان

(اِ) در بعض فرهنگها به معني بنيان آمده است چنانکه آسال را نيز به همين معني آورده اند و آن اشتباهي است که از غلط خواندن بيت ابوشکور دست داده است. رجوع به آسال و آسان فکن شود.

کلمات مشابه