جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آس در لغت نامه دهخدا

آس

(فرانسوي، اِ)(1) قسمي بازي و قمار با اوراقي مخصوص که شکل خال و شاه و بي بي و سرباز و لکات بر آن است. || تک خال. ورق قمار که يک خال بر آن باشد.
- چهار شاهش به چهار آس خوردن؛ به قويتر از خودي مصادف شدن. به حيله و چاره اي رساتر از چارهء خود دچار گشتن.
.(انگليسي) , Ace(فرانسوي)
(1) - As

کلمات مشابه