جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آس در لغت نامه دهخدا

آس

(ع اِ) حيواني که پوست و موئي نرم دارد و از آن پوستين کنند و نوک دم آن سياه است. قاقم. || فنک. فنه. فرسان. (زمخشري).

کلمات مشابه