جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژور در لغت نامه دهخدا

آژور

(ص مرکب) در بعض فرهنگهاآزور ضبط کرده اند و بيت انوري را که در فرهنگها براي آزور نيز شاهد آمده مثال آورده اند. و ظاهراً تصحيف آزور باشد.

کلمات مشابه