جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزیر در لغت نامه دهخدا

آزیر

(اِمص، اِ) ممالهء آزار :
در جهان چندانکه خواهي بيشمار
نيستيّ و محنت و آزير هست
وز فلک چندانکه خواهي بي قياس
نفرت آهو و خشم شير هست.انوري.
|| (ص) آژير. || (اِ) حوض. برکه. تالاب. اسطخر. || غلبه. زيادتي. || بانگ و فرياد. (برهان).

کلمات مشابه