جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزور در لغت نامه دهخدا

آزور

(ص مرکب) آزوَر :
جرعهء جام خود اگر بخورم
نکند درد منتم رنجور
فرد باش اي حميت قانع
خاک خور اي طبيعت آزور.انوري.
دهان تير چنان باز مانده از پي چيست
اگر نشد بجگرگوشهء عدوت آزور؟
کمال اسماعيل.

کلمات مشابه