جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزندن در لغت نامه دهخدا

آزندن

[زَ دَ] (مص) آزَنْديدن. آزَنيدن. دوختن بسوزن. کوفتن (؟) :
عصيب و گرده برون کن تو زود و بر هم کوب(1)
جگر بيازن و آکنج را بسامان کن.کسائي.
(1) - ن ل: وزو زونج نورد.

کلمات مشابه