جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزمه در لغت نامه دهخدا

آزمه

[زِ مَ] (ع اِ) آزِم. ناب. نيش (دندان). ج، اَوازم.

کلمات مشابه