جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزمایشگر در لغت نامه دهخدا

آزمایشگر

[زْ / زِ يِ گَ] (ص مرکب)ممتحِن. آزماينده. مجرِّب :
بدان خانهء باستاني شدم
بهنجار چون آزمايشگري.منوچهري.

کلمات مشابه