جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب چکیده در لغت نامه دهخدا

آب چکیده

[بِ چَ / چِ دَ / دِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب که از کوزه و جز آن ترابد. ماءالقطر. (تحفه).

کلمات مشابه