جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزغیده در لغت نامه دهخدا

آزغیده

[زُ دَ / دِ] (ن مف / نف) صاحب صحاح الفرس اين صورت را ضبط کرده و بدان معني خشم آلوده داده است، و ظاهراً مصحف آرغده يا ارغنده است.

کلمات مشابه