جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزغده در لغت نامه دهخدا

آزغده

[زُ دَ / دِ] (ن مف / نف) صاحب صحاح الفرس اين صورت را ضبط کرده و بدان معني خشم آلوده ميدهد، و ظاهراً مصحف آرغده باشد.

کلمات مشابه