جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبجیل در لغت نامه دهخدا

آبجیل

(ص مرکب، اِ مرکب) در اصطلاح بنايان، گچي نيک ناسرشته که آب آن بيک سو و گچ آن بيک سو باشد.

کلمات مشابه