جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزر در لغت نامه دهخدا

آزر

[زَ] (فعل امر) صيغهء امر از آزردن :
نگار و صورت آن بت به هند و چين در هم
شکست خامهء ماني و رندهء آزر
نگار آزر و ماني غلام صورت اوست
ز من بدين که بگفتم گر آزري آزر.سوزني.

کلمات مشابه