جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاده وار در لغت نامه دهخدا

آزاده وار

[دَ / دِ] (ص مرکب، ق مرکب)آزادوار. با صفت آزاده. چون آزاده :
گشاده درِ هردو آزاده وار(1)
ميانْ کوي کندوري افکنده خوار.ابوشکور.
هزار آفرين باد هر ساعتي
بر آن عادت و خوي آزاده وار.فرخي.
(1) - رجوع به آزادوار شود.

کلمات مشابه