جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبجو افشرده در لغت نامه دهخدا

آبجو افشرده

[بِ جَ / جُ وِ اَ شُ دَ / دِ](ترکيب وصفي، اِ مرکب) کشک الشعير. (تحفه).

کلمات مشابه