جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاده مردم در لغت نامه دهخدا

آزاده مردم

[دَ / دِ مَ دُ] (ص مرکب)آزادمرد. آزاده مرد :
نهان در جهان چيست آزاده مردم
نبيني نهان را به بيني عيان را.ناصرخسرو.

کلمات مشابه