جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب جو در لغت نامه دهخدا

آب جو

[بِ جَ / جُو] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) فوگان.(1) فقاع. فقع. نبيد جو. آخسمه. آخمسه. جعه(2). و قسم ستبر آن را بوزه گويند. || ماءالشعير. آبي که در آن جو مقشر جوشانيده باشند مداوا را.
(1) - بعيد نيست که اصل فقاع همين فوگان فارسي و اصل جعه همان آب جو باشد.
(2) - بعيد نيست که اصل فقاع همين فوگان فارسي و اصل جعه همان آب جو باشد.

کلمات مشابه