جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادمیوه در لغت نامه دهخدا

آزادمیوه

[وَ / وِ] (اِ مرکب) حلوا و نقلي باشد که از قند يا عسل و مغز بادام و نخود و پسته و فندق مقشر و خلال کرده کنند و آن را شکر بادام نيز گويند :
کعب الغزال دارد از بوي مشک سهمي
آزادميوه دارد از قند سوده گردي.
بسحاق اطعمه.
|| نخود قندي و بادام قندي برنگهاي مختلف. (برهان).

کلمات مشابه