جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادمردان در لغت نامه دهخدا

آزادمردان

[مَ] (اِ مرکب) جِ آزادمرد. احرار. نجبا. شرفا. نبلا.

کلمات مشابه