جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاد حبشی در لغت نامه دهخدا

آزاد حبشی

[دِ حَ بَ] (اِخ) نامش الماس و در ابتدا مملوک سيدمحمد متخلص بسحاب بود، چون شعر فارسي نيک ميگفت فتحعلي شاه قاجار او را بخريد و آزاد کرد. صاحب مجمع الفصحاء در شرح حال شعراي معاصر دو شاعر آزادتخلص را يکي بعنوان «آزاد حبشي» و ديگري به نام «آزاد» مطلق ياد کرده است. ليکن اين هر دو چنانکه از خود کتاب مستفاد مي شود يکي است.

کلمات مشابه