جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادبهر در لغت نامه دهخدا

آزادبهر

[بَ] (ص مرکب) در شاهد زير ظاهراً به معني مبرّا و برکنار است:
تو شاد بادي و آزادبهر از چم(1) دهر
عدوت باد ز بار عنا و غم دَخدَخ.سوزني.
(1) - ن ل: غم.

کلمات مشابه