جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاد در لغت نامه دهخدا

آزاد

(اِ) قسمي درخت جنگلي تنومند و بلند که چوب آن براي ساختن شانه و پوشانيدن پل و سقف بنا بکار است. || آزادرخت. (شليمر). || ارژن. بادام کوهي. (شليمر)(1).
.(لوزالبربر)
(1) - Arganier

کلمات مشابه