جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاد در لغت نامه دهخدا

آزاد

(اِ) نام لحني که آن را آزادوار نيز خوانند:
همي تا برزند آزاد بلبلها به بستانها
همي تا برزند قالوس خنياگر بمزمرها.
منوچهري.

کلمات مشابه