جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آریه در لغت نامه دهخدا

آریه

[رِ يِ] (اِخ) نام سپهدار ايراني طرفدار پادشاهي کوروش صغير. اين سپهدار در جنگ کوناکزا در 401 ق.م. فرمانده ميسرهء سپاه بود. پس از شکست کوروش دوستي خود را با يونانيان نگاه داشت و نقشهء بازگشت ده هزار سرباز مزدور يوناني را او طرح کرد، ليکن عاقبت به اردشير مِنُن پيوست.

کلمات مشابه