جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آریغ در لغت نامه دهخدا

آریغ

(اِ) کراهت و کينه يا نفرتي که از قول يا فعل کسي در دل گيرند. دل سردي :
آه از غم آن نگار بدمهر
کآريغ ز من بدل گرفته.خسرواني.
آزيغ را نيز بمعاني مذکوره در فرهنگها ضبط کرده اند و ظاهراً يکي تصحيف ديگريست.

کلمات مشابه