جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب تنی کردن در لغت نامه دهخدا

آب تنی کردن

[تَ کَ دَ] (مص مرکب)غوطه خوردن در آب سرد بقصد خنک شدن.

کلمات مشابه