جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرواره در لغت نامه دهخدا

آرواره

[وا رَ / رِ] (اِ) (از: آر، مخفف آره، حفرهء دندان + واره، جاي) هر يک از دو قطعه استخوان که دندانهاي فوقاني و تحتاني بر آن جاي دارد. || تَوَسُعاً، فَک(1). و رجوع به حاشيهء کلمهء آره شود.
(1) - بي شبهه کلمهء آلوئل Alveoleفرانسه که علماء اشتقاق آن را از لاطيني Alveolusبمعني آخر خرد گمان برده اند همين کلمهء فارسي است يا هر دو کلمهء فارسي و فرانسوي داراي اصل مشترک ديگري است.

کلمات مشابه