جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرن در لغت نامه دهخدا

آرن

[رُ] (يوناني، اِ)(1) گياهي است که آن را لوف گويند. قسم بزرگ آن لوف الکبير و شجره التنين و آرن مطلق، و قسم کوچک آن لوف الصغير و خبزالقرود و آذان الفيل و پيلگوش و فيلغوش و فيلگوش و فيلجوش و رجل العجل، و قسم ديگر آن لوف الحيه و دراقيطون(2) و لوف مستطيل، و قسم چهارم آن لوف الجعده، و قسم پنجم آن قلقاس(3) ناميده ميشود. و رجوع به آرن صارن شود.
.(لاتيني و فرانسوي) , Arum(يوناني)
(1)
Aron
(2) - Drakon.
(3) - Arum colocasia.

کلمات مشابه