جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمان خوار در لغت نامه دهخدا

آرمان خوار

[خوا / خا] (نف مرکب)حسير. حسران. حسر. حسرت خوار.

کلمات مشابه