جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب تراش کردن در لغت نامه دهخدا

آب تراش کردن

[تَ کَ دَ] (مص مرکب) خراشيدن خيار و خربزه و امثال آن با کفچه سهولت مضغ را.

کلمات مشابه