جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرغده در لغت نامه دهخدا

آرغده

[رَ دَ / دِ] (ن مف / نف) حريص. آزور. شَرَهمند :
آرغده بر ثناي تو جان من است از آنک
پروردهء مکارم اخلاق تو منم.منوچهري.
|| مستي که باز طالب شراب باشد.

کلمات مشابه