جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرغدن در لغت نامه دهخدا

آرغدن

[رُ دَ] (مص) آشفتن. بخشم رفتن. || حريص شدن. حرص آوردن. شرهمند گشتن. آزور گرديدن.

کلمات مشابه