جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرشی در لغت نامه دهخدا

آرشی

[رَ] (ص نسبي) منسوب به آرش پهلوان.
-تير آرشي؛ تيري سخت دورپرتاب :
بزير پي آن که هست آتشي
که ساميش گرز است و تير آرشي.فردوسي.
منسوب به آرش سرسلسلهء سلاطين اشکاني:
دو فرزند او هم گرفتار شد
از او تخمهء آرشي خوار شد.فردوسي.

کلمات مشابه