جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرش در لغت نامه دهخدا

آرش

[رَ] (اِخ) نامي از نامها :
وز آن دورتر آرش رزم يوز
چو گوران شه آن گرد لشکرفروز
يکي آنکه بر خوزيان شاه بود...
دگر شاه کرمان که هنگام جنگ
نکردي بدل ياد و راي درنگ.فردوسي.

کلمات مشابه