جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرسطیفس قورینائی در لغت نامه دهخدا

آرسطیفس قورینائی

[رِ فُ سِ] (اِخ)نام حکيمي يوناني که در زبانهاي اروپائي آريستيپِ سيرني(1) ناميده مي شود (حدود 435 - 366 ق.م.).
(1) - Aristippe de Cyrene. Aristippus.

کلمات مشابه