جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرسطولوخیا در لغت نامه دهخدا

آرسطولوخیا

[رِ] (معرب، اِ) (از يوناني آريسطولوخيا، مرکب از آريسطوس، اعلي و فاضل + لوخيا، زچگان يعني زنان نوزائيده) گياهي است طبي که به فارسي زراوند گويند. و آن دو گونه است، مدور که آن را زراوند مدحرج و زراوند شامي و نخود الوندي و نخود مريم خوانند، و طويل که قثاءالحيه و زراوند طويل و شجرهء رستم و ببراله نامند، و قسم سومي از آن هست که خزان نکند و آن را به فارسي زراوند خوش و به عربي لعي و لعيه گويند. و ارسطولوخيا صورتي ديگر از اين کلمه ياِمص حف آن است.

کلمات مشابه