جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب تبرستان در لغت نامه دهخدا

آب تبرستان

[بِ تَ بَ رِ] (اِخ) نام چشمه اي بر کوهي از تبرستان که گويند چون بانگ بر او زني بازايستد و چون بازايستي روان شود.

کلمات مشابه