جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرزوی دل در لغت نامه دهخدا

آرزوی دل

[رِ يِ دِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) مراد. کام. غايت مقصود :
آخر اي آرزوي دل تا کي
در دل اين آرزو فروشکنم؟حسن غزنوي.

کلمات مشابه