جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردآلود در لغت نامه دهخدا

آردآلود

(ن مف مرکب) غبار آرد گرفته.

کلمات مشابه