جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آردآب در لغت نامه دهخدا

آردآب

(اِ مرکب) آرد جو به آب آميخته که بچارپا دهند.

کلمات مشابه